Masz pytania?
Zadzwoń
32 623 45 85
501 075 826

Regulamin

I. Ogólne zasady realizacji kursów

 1. Multimedialne Centrum Kształcenia "ADLER" oferuje kursy językowe, kursy przygotowujące do matury oraz zajęcia plastyczne i kursy podstaw informatyki.
 2. Szczegółowy opis proponowanych kursów znajduje się na stronie internetowej www.mckadler.eu
 3. Nauka w MCK "ADLER" możliwa jest zarówno indywidualnie jak i w grupach. Przyporządkowanie słuchacza do danej grupy językowej odbywa się na podstawie pisemnego testu diagnostycznego oraz w razie potrzeby rozmowy z lektorem w języku obcym.
 4. Słuchacze rozpoczynający naukę języka od podstaw nie podlegają wymaganiom kwalifikacyjnym.
 5. Zajęcia plastyczne prowadzone są w grupach zaawansowanych i początkujących.
 6. Standardowo liczebność grup wynosi:
  1. kursy językowe:
   1. dzieci od 3 - 5 lat - grupy od 5 do 10 os.
   2. dzieci starsze i młodzież - grupy od 5 do 12 os.
   3. dorośli i seniorzy oraz przedstawiciele firm - od 5 do 12 os.
  2. kursy maturalne
   1. język polski, matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia, WOS,
   2. filozofia, historia sztuki: grupy od 4 do 12 os.
  3. kursy plastyczne:
   1. grupy od 4 do 10 os.
 7. Zajęcia z języków obcych dla każdej grupy wiekowej, kursy maturalne zajęcia plastyczne oraz kursy podstawy obsługi komputera i Internetu odbywają się również jako zajęcia indywidualne.
 8. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kursu liczby osób w grupie do mniej niż  4 ÷ 5os., MCK "ADLER" ma prawo w porozumieniu ze słuchaczami:
  1. zmniejszyć ilość godzin
  2. zwiększyć stawkę za godzinę lekcyjną
  3. zwiększyć liczbę osób w grupie, poprzez połączenie grup na danym poziomie
  4. rozwiązać grupę zwracając słuchaczom pieniądze za niezrealizowane zajęcia
 9. W przypadku grup liczących poniżej 4 osób obowiązuje odrębny cennik, ustalany indywidualnie.
 10. W przypadku gdy zaplanowana grupa nie może powstać z powodu nie wystarczającej ilości chętnych, osobom, które dokonały wpłaty za kurs zaproponowane zostaną zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie, zajęcia w skróconym wymiarze godzin lub też zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o kwotę za zrealizowane zajęcia.
 11. W przypadku rozpoczęcia kursu z niewielką ilością osób w grupie jej liczebność może wzrosnąć maksymalnie do 12 osób.
 12.  Dla dołączających do grup w czasie trwania roku szkolnego ma zastosowanie indywidualny system naliczania opłaty za kurs (w zależności o liczby godzin).
 13. MCK "ADLER" zapewnia sobie prawo do zwiększenia liczebności grupy w przypadku konieczności zmiany grupy przez słuchacza w trakcie trwania kursu oraz w przypadku opłaty przelewem nie zgłoszonej wcześniej w biurze.
 14. Dokonanie zapisu na kurs następuje po wypełnieniu karty zgłoszenia/umowy dotyczącej w sekretariacie szkoły lub formularza zgłoszenia na stronie internetowej MCK "ADLER" i wniesieniu opłaty za kurs.
 15. Rezygnację z kursu należy zgłaszać pisemnie w sekretariacie szkoły; za termin rozwiązania umowy uważa się ostatni dzień miesiąca zgłoszenia pisemnej rezygnacji.

II. Zasady organizacyjne

 1. Całkowita liczba godzin kursu ustalana jest corocznie dla każdego rodzaju kursu indywidualnie w zależności od grupy i zapotrzebowania.
 2. Program kursów standardowych jest realizowany w ciągu 2 semestrów, Kursy standardowe - tygodniowy rozkład zajęć:
  1. grupy dziecięce 5-7 lat - zajęcia 2x 35min/tygodniowo
  2. grupy dzieci do lat 13 - zajęcia 2 x 45min/tygodniowo
  3. grupy młodzieży oraz dorosłych - 2 x 45min. lub 1 x 90 min lub 2 x 90 min
  4. grupy egzaminacyjne dla młodzieży i dorosłych 1 x 90 min. lub 2 x 90 min.
  5. kursy specjalistyczne i intensywne oraz zajęcia indywidualne odbywają się według odrębnych
  6. planów.
 3. Podczas kursów uczestnicy poddawani są testom i sprawdzianom wiadomości i umiejętności. Wyniki podawane są procentowo.
 4. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest obecność na minimum 75% wszystkich zajęć.
 5. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów i wykładowców. Do każdej grupy przydzielony jest jeden wykładowca/lektor.
 6. MCK "ADLER" zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany lektorów i nauczycieli w czasie trwania roku z ważnych powodów organizacyjnych.
 7. MCK "ADLER" zobowiązuje się zapewnić zastępstwo w przypadku każdej nieobecności lektora. W wyjątkowych sytuacjach, zajęcia zostaną odrobione w innym terminie uzgodnionym ze słuchaczami.
 8. MCK "ADLER" posiada własną bibliotekę zawierającą materiały dydaktyczne, podręczniki, słowniki, prasę  obcojęzyczną oraz specjalistyczne pozycje dotyczące pracy z uczniem trudnym.
 9. Z biblioteki mogą bezpłatnie korzystać wszyscy słuchacze MCK "ADLER".
 10. Szczegółowy regulamin biblioteki stanowi osobny załącznik, który znajduje się w sekretariacie MCK.

III. Obowiązki słuchaczy/prawnych opiekunów

 1. Za niepełnoletnich słuchaczy odpowiedzialność ponoszą ich rodzice/opiekunowie prawni.
 2. Uczestnicy kursów zobowiązują się regularnie i punktualnie uczęszczać na zajęcia, odrabiać zadania domowe, przygotowywać się do zajęć oraz aktywnie w nich uczestniczyć.
 3. 3. W przypadku stwierdzenia 2 krotnej nieobecności niepełnoletniego słuchacza, MCK "ADLER" ma prawo powiadomić o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych.
 4. 4. MCK "ADLER" zapewnia bezpieczeństwo słuchaczy jedynie podczas trwania zajęć. MCK nie ponosi odpowiedzialności za słuchacza w trakcie jego drogi na zajęcia i powrotu do domu oraz w przypadku nie dotarcia na zajęcia niepełnoletniego słuchacza bez wiedzy rodziców/opiekunów prawnych.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie zobligowani są do punktualnego przyprowadzania oraz odbierania niepełnoletnich słuchaczy. W razie spóźnienia lub nie stawienia się po wychowanka MCK "ADLER" nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.
 6. W razie przewidywanych kłopotów z dotarciem po odbiór dziecka w wyznaczonym czasie rodzic/prawny opiekun proszony jest powiadomić o tym fakcie sekretariat MCK "ADLER" telefonicznie.
 7. MCK "ADLER" nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez nadzoru.
 8. Rzeczy znalezione są do obioru w sekretariacie szkoły.
 9. Słuchacz może zostać skreślony z listy kursantów w przypadku:
  1. rażącego nieodpowiedniego zachowania, przeszkadzania w prowadzeniu zajęć, lekceważącego stosunku do wykładowców
  2. nie uiszczenia opłaty za kurs lub kolejnej raty
  3. zniszczenia mienia MCK "ADLER"
 10. 9. W przypadku zniszczenia mienia słuchacz/prawny opiekun zobligowany jest do pokrycia kosztów naprawy.

IV. Regulamin opłat

 1. Podstawą do rozliczeń za kurs jest stawka za jedną jednostkę lekcyjną (trwającą 35min lub 45 min.) w zależności od grupy lub 60 min. w przypadku zajęć indywidualnych:
  1. zajęcia grupowe dla dzieci od 3-5 lat - 35 min.
  2. zajęcia grupowe dla dzieci starszych młodzieży, dorosłych, seniorów, firm - 45min.
  3. zajęcia indywidualne - 45 min. lub 60 min.
 2. Opłatę można wnieść w następujących formach:
  1. przelewem lub gotówką w sekretariacie MCK "ADLER" za całość kursu
  2. przelewem lub gotówką w sekretariacie MCK "ADLER" za połowę kursu
  3. przelewem lub gotówką w sekretariacie MCK "ADLER" za jeden miesiąc kursu
 3. Przelewu należy dokonać na konto:

  Multimedialne Centrum Kształcenia "ADLER"
  32 - 500 Chrzanów
  ul. Piłsudskiego 4
  ING Bank Śląski
  Nr rachunku 59 1050 1302 1000 0090 7119 4873

 4. Opłaty miesięczne za kurs uczestnik/opiekun prawny zobowiązuje się uiścić: 1 rata do dnia rozpoczęcia kursu, kolejne raty w odstępach comiesięcznych, licząc od dnia rozpoczęcia kursu.
 5. Słuchacz zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wyłącznie za faktycznie zrealizowane przez MCK "ADLER" godziny zajęć z wyłączeniem punktu IV.6.
 6. Nieobecność Słuchacza na zajęciach indywidualnych lub ustalanych na odrębnych zasadach (kursy dwu-, trzy-, czteroosobowe) należy zgłaszać najpóźniej do dnia poprzedzającego planowane zajęcia. W przypadku zgłoszenia nieobecności w dniu planowanych zajęć lub niestawienia się na zajęcia Słuchacz/Opiekun prawny zobowiązany jest do pokrycia kosztów mających się odbyć zajęć.
 7. W przypadku opłat ratalnych warunkiem uczestnictwa w kursie jest terminowa wpłata kolejnej raty.
 8. W razie nieterminowego uiszczania opłat, pobierane są ustawowe odsetki.
 9. Niedokonanie płatności w terminie bez uzgodnienia z MCK "ADLER"  może spowodować skreślenie słuchacza z listy uczestników kursu.
 10. Szkoła nie zwraca uczestnikowi pieniędzy w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z kursu. W przypadku uzasadnionej rezygnacji rozumianej jako rezygnacja z powodu wypadku lub długotrwałej choroby uczestnika uniemożliwiającej kontynuację korzystania z kursu, zwroty dokonanych uprzednio płatności przyznawane będą proporcjonalnie licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono pisemną rezygnację z wymienionych w niniejszym zapisie powodów.
 11. Czasowa nieobecność nie stanowi warunku zmniejszenia kwoty należnej za kurs.
 12. W przypadku zdarzeń losowych kursantowi/prawnemu opiekunowi przysługuje zwrot należności za niewykorzystane zajęcia lekcyjne.
 13. Uczestnikom kursów przysługują rabaty:
  1. a) 10 % za jednorazową wpłatę za cały kurs
  2. b) 5 % za przyprowadzenie nowej osoby (dla starego i nowego kursanta)
  3. c) 5 % za wybranie więcej niż jednego przedmiotu (kursu)
  4. Rabaty sumują się maksymalnie do 10%. Zniżki obowiązujące przy zapisie dwóch osób nie obowiązują w przypadku rezygnacji jednej z osób z kursu.
 14. Cena obejmuje materiały dydaktyczne. W cenę kursu nie są wliczone podręczniki.
 15. Cena kursu może nieznacznie ulec zmianie od drugiego semestru, jednak nie dotyczy to osób, które wniosły opłatę całoroczną.
 16. Ceny kursów uzależnione są od specjalizacji zajęć oraz ilości godzin, a w wyjątkowych sytuacjach od wielkości grupy. Szczegółowy cennik znajduje się w sekretariacie MCK "ADLER".

V. Postanowienia końcowe

 1. Dokonanie wpłaty i otrzymanie jej potwierdzenia jest akceptacją niniejszego Regulaminu, który jest integralną częścią zawieranej z każdym słuchaczem Umowy.
 2. W przypadku jakichkolwiek sugestii i uwag prosimy uprzejmie o kontakt z lektorem, wykładowcą, sekretariatem szkoły lub Dyrekcją.
Chrzanów, 27.09.2012r.
Multimedialne Centrum Kształcenia"ADLER"

Copyright © 2017 MCK Adler. Wszelkie prawa zastrzeżone.Wykonanie Infosun